Page 13 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 13

13 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        Raport Shitje Ditore - nga DATA ne DATE ( DSR )


        Sistemi mundëson një RAPORT final nga DATA ne DATE.        Nëse Administratori kërkon shitjen nga DATA 1 deri ne DATE 30 mjafton qe ne kalendar te selektohen
        datët dhe me pas klikojmë butonin KERKO! shfaqet lista e asaj date ( SHITJET TE DATES SE SELKTUAR )

        Tabela e plot shfaqet me të dhëna me faqosje por për gjitha jepet një rezultat ne fund te tabelës.
        Në fillim te tabelës kemi numrin e sa biletave edhe në sa faqe        Ku ne fund te tabelës kemi rezultatin e te gjitha BILETAVE.


        Kjo tabele jep sakte se sa është vlera e shitjes këtë rast kemi 618€ si shume totale dhe taksa 27€ ( Taksa
        Agjensisë ) si dhe taksa TAXB është taks ndërmjetësimi dhe vlera reale 591€.
        Raport final i shitjeve ditore është REZULTATI I TABELES kjo është ajo që kërkon administratori.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18