Page 3 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 3

3 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        Agjensia.com mund të hapet nga gjitha bota mjafton të keni një internet shfrytëzues dhe shpejtuesi të
        mjaftueshme për hapje, mund të hapet nga PC gjithashtu edhe nga telefonat smart dhe menaxhimi i të
        dhënave është i njëjtë nga çfarëdo internet shfrytëzuesi Google Crome Internet Exploret Mozilla etj.

        Ketë Rast shikojmë skenën e lidhjes se Agjensive Fizike nga Qytete të ndryshëm si lidhën me SERVER te
        Agjensia.com dhe japin të dhënat për shitjet që bëjnë. Pika e pare si location është TIRANA që është me
        të gjelbër dhe rruga që lidhet me SA ( Server Agjensia ) gjithashtu është Zyra Durrës lidhet me SA po
        edhe Zyra Elbasan, të gjitha këto Agjensia fizika mendohet se i ka një pronar, tani të gjitha këto bëjnë
        regjistrim shitje ne INTERNET direkt nga agjensia.com dhe këto të dhëna janë në DATABASE ( baza e të
        dhënave ) ne Server, ku Administratori i Agjensise kontrollon të gjitha shitjet që bëjnë këto agjensi në
        vende të ndryshme. Sipas skenës me poshtë shembull për 1 dite kemi shitje ZYRA TIRANE 44 bileta, Zyra
        DURRES 23 bileta dhe Zyra ELBASAN ne 13 bileta ... ku në Total kemi 80 bileta.        Për një Pronar Agjensie ne çfarëdo kohe mund te shikoj shitjet qe bëhen ne gjitha këto agjensi, si këto 3
        agjensi mund te kemi Agjensia tjera ne gjitha qytet e Shqipërisë por ketë rast kemi si shembull vetëm 3
        Agjensi, ne SERVERIN e kompanive ka Agjensi Turistike qe ka mbi 830 Përdorues te Regjistruara për
        shitje nga gjitha qytet e Shqipëria. Skenën me Video Demonstrim https://agjensia.com/videonews.asp )
        Kush kujdeset për Agjensia.com ?
        Duke shfrytëzuar të mirat që ofron WWW edhe në Shqipëri janë ofruar disa shërbime nga disa kompani
        programimi, për Agjensia.com kujdeset ALBASP ( Albania Active Server Page ) , albasp.com është
        themeluar me 2006 nga programues Shqiptar të Maqedonisë. ALBASP ofron shërbim falas për gjitha
        agjencitë turistike shqiptare për regjistrimin e shitjeve në agjensia dhe garanton shërbim 100% online
        dhe pa limite për shërbime. Shërbime falas janë për Regjistrim Shitje, Raporte për Shitje Ditore dhe
        krijimin Administrativ privat për Agjensitë. Pjesa tjetër komerciale si module do vendosen në të
        ardhmen kudrejte një pagese mujore për shërbim. ALBASP ofron edhe sistem tjerë për Linja Tokësore,
        Linja Detare, Linja Ajrore, Shërbime RentaCar, Shërbime Hotelerisë si dhe module për Shërbime Ajrore
        për Kompani Ajrore ( Aircraft Maintenance , Finance etj shikoni ne www.albasp.com ).
   1   2   3   4   5   6   7   8